Quản trị sản phẩm

Hướng dẫn chi tiết việc quản trị và đăng tải sản phẩm trên hệ thống Website bán hàng hoặc trang giới thiệu sản phẩm. Các thông tin về sản phẩm.

Hướng dẫn Quản trị các danh mục sản phẩm không giới hạn. Cách thêm mới và vị trí hiển thị của các danh mục sản phẩm.

Quản lý Danh mục sản phẩm : Trong giao diện quản trị, Chọn Sản phẩm >> Danh mục sản phẩm

1. Thêm danh mục sản phẩm mới
Bước 1: Click Thêm mới
Màn hình thêm mới danh mục tin hiện ra
Bước 2: Nhập các Thông tin chung cho Danh mục sản phẩm
- Tên danh mục: Là tên của danh mục sẽ xuất hiện tại khu vực nào được gọi tới.
- Danh mục cha: Cho phép bạn lựa chọn danh mục đang thêm mới thuộc danh mục cấp cao hơn nào hay không.
- Nhập các thông tin khác và chuyển tới phần "Trạng thái" : Ở phần này bạn có thể tùy chọn danh mục này ở trạng thái hoạt động hay là lưu tạm thời bằng việc sử dụng "Ẩn" hoặc "Hiển thị".

Bước 3: Click "Lưu Lại". Hoàn tất thêm mới Danh mục sản phẩm mới.


2. Chỉnh sửa/ Xóa thông tin của từng danh mục


Bước 1: Click vào tên danh mục hoặc nhấn Chỉnh sửa ở vị trí tương ứng với mỗi Danh mục sản phẩm
Bước 2: Sửa đổi các thông tin của danh mục tin
Bước 3: Click "Lưu Lại"
Cũng có thể xóa Danh mục sản phẩm bằng cách nhấp nút Xóa ở vị trí tương ứng với từng Danh mục sản phẩm

Tư vấn - Hỗ trợ 24/7

  • Kỹ thuật: 0888 315 000
  • Thanh toán: 0968 611 000
  • Hợp tác: 02462 951 275
  • Skype Chat: Support Liveweb
  • Email hỗ trợ: support@liveweb.vn